เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่1 ครั้งที่ 1

Cresta Social Messenger