โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 นายเทพพร จำปานวน นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอาจสามารถ พร้อมทั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการกวาดล้างไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เพื่อให้ อสมนำความรู้ที่ได้จากการอบรมโครงการในครั้งนี้ไป เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger