เมื่อวัน พุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลอาจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลอาจสามารถ ณ เวทีสนามที่ว่าการอำเภออาจสามารถ

Cresta Social Messenger