โครงโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดทำโครงการโดยกองสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย จิตใจ อามรมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี วิทยากรที่บรรยายให้ความรู้ประกอบด้วย นางนงคราญ สุระพินิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอาจสามารถ และ นางศิริลักษณ์ บุดดาพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

Cresta Social Messenger