กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นายจิระศักดิ์ จันทรวิภาค ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

 เทศบาลตำบลอาจสามารถ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Cresta Social Messenger