เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ โดย นายเทพพร จำปานวน ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน ผู้แทนประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา รวบรวม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลอาจสามารถ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาล และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) พ.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Cresta Social Messenger