เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม  2564  เทศบาลตำบลอาจสามารถ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ได้ลงพื้นที่ ดำเนินจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  cและแนวทางการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ได้ลงพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสั้น ม. 1 บ้านชูชาติ ม. 7 บ้านโนนสะอาด   ม. 12 บ้านอาจสามารถ ม. 13 บ้านชูชาติ ม. 15 

Cresta Social Messenger