กิจกรรม การดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมเเละความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ เป็นประธาน
ในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. กาปรับปรุง/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ
5. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของ
ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลอาจสามารถ


ในการนี้ นายเทพพร จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ กล่าวไว้ว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับพัฒนาส่งเสริมให้เทศบาลตำบลอาจสามารถ ลดความเสี่ยงการทุจริต ยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและ ความโปร่งใส รักษามาตรฐานผลการประเมิน ITA ให้อยู่ในระดับ AA ต่อไป

Cresta Social Messenger