โครงการเทศบาลตำบลอาจสามารถ ใสสะอาด เสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2565 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด  นายเทพพร  จำปานวน นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วย นางนวลรัตน์  พันธโคตร รองนายกเทศมนตรี นายณัฐพงษ์  ธรรมราษฏร์  รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลตำบลอาจสามารถ ใสสะอาด เสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลอาจสามารถ เข้ารวมการอบรม จำนวน 45 คน

Cresta Social Messenger