รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอาจสามารถ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอาจสามารถ

Cresta Social Messenger