ประกาศประกวดราคาปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอำนวยสุข บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอำนวยสุข บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอำนวยสุข บ้านชูชาติ หมู่ 15

เลขที่โครงการ 67049385305 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,092,700 บาท ราคากลาง 1,275,423 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2567

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคาปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-ถ.อำนวยสุข-ม.15_compressed.pdf
Cresta Social Messenger