ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่โครงการ 65067550048 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 8,812,095 บาท ราคากลาง 8,812,095 บาท ที่มาของราคากลาง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศเชิญชวน

ประกาศเชิญชวน.pdf
Cresta Social Messenger