ชื่อโครงการ

จ้างเหมาปรับปรุงฐานบั้งไฟ

เลขที่โครงการ 66059145023 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 22,000 บาท ราคากลาง 22,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายพงษ์ศิริ ไชยสิทธิ์ ราคาเสนอ 22,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาปรับปรุงฐานบั้งไฟ-22000.pdf
Cresta Social Messenger