ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่โครงการ 66059199876 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 9,735 บาท ราคากลาง 9,735 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 9,735 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-9735.pdf
Cresta Social Messenger