ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1

เลขที่โครงการ 66069405617 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,900 บาท ราคากลาง 8,900 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาเสนอ 8,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์-8900.pdf
Cresta Social Messenger