ชื่อโครงการ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่โครงการ 66069418944 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 19,000 บาท ราคากลาง 19,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรต ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาเสนอ 19,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์-19000.pdf
Cresta Social Messenger