ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำสื่อวิดีทัศน์นำเสนอผลงาน

เลขที่โครงการ 66079218354 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง 5,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ส.อ.ชลชวิศ กัลยาณมิตร ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 11 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์-5000.pdf
Cresta Social Messenger