ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้ิอเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการา

เลขที่โครงการ 66079346750 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,035 บาท ราคากลาง 5,035 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 5,035 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 17 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น-5035.pdf
Cresta Social Messenger