ชื่อโครงการ

จ้างเหมาแมคโครขุดดินบริเวณท่อส่งน้ำดิบที่แตกชำรุด

เลขที่โครงการ 66089670920 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายทวีศักดิ์ แสงภารา ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาแมคโครขุดดิน-5000.pdf
Cresta Social Messenger