ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

เลขที่โครงการ 66099169888 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,248 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 7,248 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 29 สิงหาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-7248.pdf
Cresta Social Messenger