ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน

เลขที่โครงการ 66099348790 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโฆษิต จำปามูล ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถโดยสาร-30000.pdf
Cresta Social Messenger