ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขที่โครงการ 66099505905 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา งบประมาณ 20,278 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 20,278 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 11 กันยายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-20278.pdf
Cresta Social Messenger