ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ

เลขที่โครงการ 66099418890 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,605 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 7,605 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-7605.pdf
Cresta Social Messenger