ชื่อโครงการ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง (12 เดือน)

เลขที่โครงการ 66109079884 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,000 บาท ราคากลาง 24,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านธนาภา โอ เอ เซ็นเตอร์ ราคาเสนอ 24,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 31 ตุลาคม 2566

เอกสารประกาศ

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร-24000.pdf
Cresta Social Messenger