ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดสถานที่การประกวดนางนพมาศ

เลขที่โครงการ 66129036140 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง 7,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอาทิตย์ นันทะเสน ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่-7000.pdf
Cresta Social Messenger