ชื่อโครงการ

จ้างเหมาคณะกลองยาว

เลขที่โครงการ 66129033219 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง 7,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวละมุล เสนามาตย์ ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 27 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาคณะกลองยาว-7000.pdf
Cresta Social Messenger