ชื่อโครงการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ

เลขที่โครงการ 66129146809 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,345 บาท ราคากลาง 7,345 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 7,345 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-7345.pdf
Cresta Social Messenger