ชื่อโครงการ

จ้างเหมาไถกลบขยะและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ

เลขที่โครงการ 66119025460 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 45,000 บาท ราคากลาง 45,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.สุจิตราก่อสร้าง ราคาเสนอ 45,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาไถกลบบ่อขยะ-45000.pdf
Cresta Social Messenger