ชื่อโครงการ

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง

เลขที่โครงการ 66129217463 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 25,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 25,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 6 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง-25000.pdf
Cresta Social Messenger