ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขที่โครงการ 66129404666 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,350 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 12 ธันวาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-8350.pdf
Cresta Social Messenger