ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ

เลขที่โครงการ 67029239243 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 27,095 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 27,095 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 มีนาคม 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-27095.pdf
Cresta Social Messenger