ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เลขที่โครงการ 67029489385 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,200 บาท ราคากลาง 8,200 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-8200.pdf
Cresta Social Messenger