ชื่อโครงการ

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067247760 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,300 บาท ราคากลาง 6,300 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน นิวซีล็อค ราคาเสนอ 6,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1.pdf
Cresta Social Messenger