จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุบลบรทิพย์ ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64067284886 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,000 บาท ราคากลาง 5,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางสาวเกษร พูลลาภ ราคาเสนอ 5,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger