ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64087513921 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 60,290 บาท ราคากลาง 60,290 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสองพี่น้อง ราคาเสนอ 60,290 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา48.pdf
Cresta Social Messenger