จ้างเหมาซ่อมปล่องควันเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมปล่องควันเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097078599 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 44,710 บาท ราคากลาง 44,710 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอยูเอ็นการช่าง ราคาเสนอ 44,710 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 30 สิงหาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา55.pdf
Cresta Social Messenger