จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097212276 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 14,809 บาท ราคากลาง 14,809 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาเสนอ 14,809 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 6 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา62.pdf
Cresta Social Messenger