ซื้อวัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
  รายการพิจารณา  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ 
1 วัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 3350100504746
3359900140852
3450500336025
ศูนย์รวมครุภัณฑ์ยโสธร
ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์
ร้านสุนทรวิทยา
45,800.00
44,200.00
47,823.00

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุการศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097478562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 44,200 บาท ราคากลาง 44,200 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ราคาเสนอ 44,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1092.pdf
Cresta Social Messenger