โครงการจ้างเหมาบริการรถเครน พร้อมย้ายเสาฐานจุดบั้งไฟ-11,770

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการรถเครน พร้อมรถย้ายเสาฐานจุดบั้งไฟ

เลขที่โครงการ 64107078731 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,770 บาท ราคากลาง 11,770 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา อู่สหชัยเครน ราคาเสนอ 11,770 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2564

เอกสารประกาศ

โครงการจ้างเหมาบริการรถเครน-พร้อมย้ายเสาฐานจุดบั้งไฟ-11770-1.pdf
Cresta Social Messenger