ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ

เลขที่โครงการ 64107202005 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 11,590 บาท ราคากลาง 11,590 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ยูแอนด์ไอ ราคาเสนอ 11,590 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-11590.pdf
Cresta Social Messenger