ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 16,850 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-16850-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger