ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ

เลขที่โครงการ 65027252214 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,435 บาท ราคากลาง 6,435 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 6,435 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-6435-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger