ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ

เลขที่โครงการ 65027373982 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 15,981 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 15,981 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ-15981-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger