ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

เลขที่โครงการ 65057171457 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 52,283 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 52,283 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

วัสดุก่อสร้าง-52283.pdf
Cresta Social Messenger