ชื่อโครงการ

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เลขที่โครงการ 65057282680 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 32,375 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านรวมยาปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 32,375 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-32375.pdf
Cresta Social Messenger