ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเส้นหนองแมวไปทางหนองแซง หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเส้นหนองแมวไปทางหนองแซง หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger