ชื่อโครงการ

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 65077526193 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 30,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.บัสวงศ์สวัสดิ์ ราคาเสนอ 30,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 20 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมารถปรับอากาศ-30000.pdf
Cresta Social Messenger