ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,450,000 บาท ราคากลาง 2,450,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง-4.pdf
Cresta Social Messenger