ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม

ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม

เลขที่โครงการ 66037158543 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 24,950 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นางวันดี เบ็ญจะขันธ์ ราคาเสนอ 24,950 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม-24950.pdf
Cresta Social Messenger