ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์

ชื่อโครงการ

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์

เลขที่โครงการ 66037316340 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 53,700 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านรวมยาปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 53,700 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 15 มีนาคม 2566

เอกสารประกาศ

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า-53700.pdf
Cresta Social Messenger